Ocak 27, 2022
Ana Sayfa » Blog » Işığın davranışlarının tek modelle izahı

Işığın davranışlarının tek modelle izahı

Planck’ın siyah cismin ışımasının izahında önerdiği enerji paketlerinin ışığın yapısını oluşturduğunu varsayarak, ışığın tüm davranışlarının tek modelle izahı şu varsayımı oluşturarak yapılabilinir. Bu varsayıma göre, ışık kaynağındaki bir noktadan enerji paketleri doğrultuları, yönleri, periyotları, enerji değerleri değişmeksizin ve diğer noktalardan salınan enerji paketleri ile bir ilişki olmaksızın salınırlar ve rastladıkları atomlar tarafından soğrularak, salınarak aydınlık ve karanlık noktalar(her atom bir nokta olarak kabul edilirse) oluşturarak ilerlerler. İlerleme esnasında elektrona aynı anda gelen bir renk ışığın 1 den fazla enerji paketlerinin toplam enerji değeri, atomun elektronlarının bulunabileceği enerji seviyeleri farklarından birine eşit olursa, elektron bulunduğu enerji seviyesinden diğer enerji seviyesine geçer ve tekrar eski enerji seviyesine gelirken enerji paketleride farklı doğrultularda ve yönlerde salınırlar ve bu noktada aydınlık olur(cisimlerin renklerinin oluşumu). Eğer eşitlik yoksa elektron enerji seviyesini değiştiremez ve enerji paketleride gene farklı doğrultularda ve yönlerde salınırlar ve bu noktada karanlık olur. Diğer karanlık nokta oluşlarından birisi, elektrona aynı anda gelen bir renk ışığa ait enerji paketlerinin toplam enerjilerinin elektronlarının bulunabileceği enerji seviyeleri farklarına hiçbir durumda eşit olmayışı ve enerji paketlerinin tekrar salınmayışı(siyah renk oluşumu), diğeride atomlara enerji paketlerinin gelmeyişi ile olanıdır. Enerji paketleri aydınlık ve karanlık noktalar oluşturarak ilerlerken öncekilerden farklı atomlara rastlarlarsa ve enerji paketleride elektronun seviye değiştirmesini sağlayacak şartlara sahipseler, enerji paketleri soğrulduktan sonra öncekilerden farklı doğrultu ve yönlerde salınırlar (ışığın kırılması ve yansıması).
Young deneyinde tek renkli ışık kaynağından salınan enerji paketleri aydınlık ve karanlık noktalar oluşturarak ilerliyerek, yarıklardan geçerek ekranda aydınlık ve karanlık noktaları ve dolayısıyla girişim saçaklarını oluştururlar. Yarıklardan birinin kapatılması, yarık genişliği veya yarıklar arası mesafe faktörlerinden birinin değiştirilmesi durumunda elektronlara gelen enerji paketleri sayısında değişiklik olacağından ve bu değişiklik o noktanın aydınlık veya karanlık oluşunu değiştireceğinden girişim deseni bozulur ve desen alanı aydınlık olur. Bu durumda aydınlık ve karanlık noktalar(aydınlık noktalar dışındaki noktalar) homojen bir şekilde dağılmış olarak bulunduğundan gözümüz aydınlık ve karanlık noktaların homojen dağılması durumunda sadece aydınlık noktaların oluşturduğu alanı alğıladığından sanki karanlık noktaların oluşmadığı düşünebilinir. Aydınlatılan bir cisimde sadece bir renk ışığın enerji paketleriyle aydınlık noktalar oluşuyorsa, cisimde bu aydınlık noktalar dışındaki bütün noktalar(aydınlık noktaları oluşturan rengin enerji paketlerinin oluşturduğu karanlık noktalar, diğer renk ışıklara ait enerji paketlerinin geldiği noktalar ve enerji paketlerinin gelmediği noktalar) karanlık olacağından ve bu noktalar homojen olarak dağılmış bulunuyorlarsa ve bunların sayısı, aydınlık noktaların sayısından çok daha fazla olmasına rağmen cisim siyah renkte gözükmez, aydınlık noktaları oluşturan enerji paketlerine ait renkte gözükür ve rengin tonunda aydınlık ve karanlık noktaların oranına göre değişiklik gösterir. Bu oluşumda Young deneyinde girişim deseninin bozulması sonrası desen alanının aydınlık oluşunu açıklar.
Fotoelektrik olayda ise elektrona aynı anda gelen bir renk ışığa ait enerji paketlerinin toplam enerjisi elektronun atoma bağlanma enerjisinden büyükse elektron atomdan ayrılarak serbest hale geçer.
Polarizasyon olayında polarizörü oluşturan atomların bir kısmının elektronlarının bulunabileceği enerji seviyeleri arasındaki farkların, ışığın her rengine ait enerji paketlerinin toplam enerjisiyle hiçbir durumda eşit olmayışı ve dolayısıyla bu atomlara gelen enerji paketlerinin karanlık noktaları oluşturacağı ve enerji paketlerinin tekrar salınmayacağı, diğer kısım atomlardada eşitlik olduğu için bu atomlara gelen enerji paketlerinin aydınlık ve karanlık noktaları oluşturacağı ve enerji paketlerinin tekrar salıncağı düşüncesiyle polarizasyon olayı izah edilebilir.
Işığın davranışlarından biriside ışık demetinin genişliyerek doğrusal yayılmasıdır. Bu davranış enerji paketlerinin ışık kaynağından farklı doğrultu ve yönlerde salınışı ve enerji paketlerinin bir önceki salındıkları atomlarla aynı cins atomlara raslamaları halinde doğrultu ve yön değiştirmemeleri varsayımı ile izah edilebilinir. Fakat bu durumda enerji paketleri atomlardan soğrulduktan sonra geldikleri doğrultu ve yönlerde salınacakları ve demet içindeki atomlardan demet dışına doğru enerji paketleri salınmayacağı için ışık demetinin görülmesi mümkün değildir. Eğer ortamda enerji paketlerinin ilerliyebileceği farklı bir atom olursa, enerji paketleri bir önceki salındıkları atomlardan farklı atomlara raslıyarak doğrultu ve yön değiştirerek demet dışına doğru salınacakları için ışık demeti demet dışından görülebilinir. Havada %78 azot %21 oksijen gibi renksiz gazlar bulunması ve bu gazların atomlarında enerji paketlerinin aydınlık ve karanlık noktalar oluşturarak ilerliyebilmesi nedeniyle ışık demetinin genişliyerek doğrusal yayılmasını görebiliyoruz.
Işık kaynağının sıcaklığı değişmediği sürece ışık kaynağından salınan enerji paketlerinin doğrultu, yön, periyot, enerji değerlerinin değişmediği ve enerji paketlerinin atomlara geliş ve atomlardan salınma doğrultularının bir düzlem içinde kaldığı, bu doğrultular arasındaki açının atomlardaki, enerji paketlerindeki, enerji paketlerinin atomlara geliş doğrultularındaki farklılıklarla değiştiği varsayılırsa, bu varsayımla aydınlık ve karanlık noktaları oluşturan enerji paketlerinin salındıkları atomlardan farklı atomlara rastlamadıkları sürece doğrultu ve yön değiştirmeden ilerlemesi, farklı atomlara rastlarlarsa doğrultu ve yön değiştirerek ışığın kırılması veya yansıması veyahutta enerji paketlerinin soğrulduğu atomlarda eğer bir elektrona aynı anda gelen bir renk ışığa ait enerji paketlerinin toplam enerji değeri elektronun bulunabileceği enerji seviyeleri arasındaki farklardan birine hiçbir durumda eşit olmazsa enerji paketleri atomlardan tekrar salınmamak suretiyle siyah rengin oluşumu, izah edilebilinir.

https://www.msxlabs.org/forum/fizik/510610-isigin-davranislarinin-tek-modelle-izahi.html#ixzz7Hg18CqCN

İlgili Yazılar

Kepler Kanunları nedir?

admin

Yorum Ekle