Dna

Dna
Yazıyı beğendiyseniz lütfen Paylaşın

Dna

Nucleik asitlerin hücre yaşamı için önemi
A-Oswgld Avery’nin yapmış olduğu emek harcamalar ve neticeleri

 • Kapsülsüz pneumococlar farelerde hastalık oluşturmaz.
 • Kapsüllü pneumococlar farelerde hasalık oluşturur.
 • Kapsüllü pneumococlar ısıtılıp öldürülürse hastalık oluşturmaz.
 • Isıtılıp öldürülmüş kapsüllü pneumococlarla canlı kapsülsüz pneumococlar beraber farelerde hastalık oluşturur.
 • Ölmüş kapsüllü pneumococların özütü ile canlı kapsülsüz pneumococlar beraber farelerde hastalık oluşur.

Izahat: 5. emek harcama sonunda ölen farelerin kanında kapsüllü pneumococlara rastlanması öldürülen kapsüllü pneumococların özütündeki
DNA’ların kapsülsüz pneumococlara geçerek onları kalıtsal değişime uğratmış ve kapsül oluşturup hastalık meydana getirmelerine niçin olmuştur.
Netice:DNA Kalıtsal karerkterlerin oluşumunu belirler

B-Bakteriofajlar üstüne meydana getirilen emek harcamalar:
Not:
 Virüsler; yönetici molekül (DNA yada RNA) ve protein kılıftan oluşmuş canlılardır.Sitoplazma , organel ve enzim sistemleri yoktur. Obligat endoparazitler dir. Canlılıklarını, konukçu hücre içinde hususi üreme gerçekleştirerek gösterirler.
Bakteriofaj ın yaşam devri:

 • Virüs bakteri hücresi zarına tutunur ve protein kılıfta bulunan proteinler ile tanımlanır.
 • Bakteri zarıdan virüs DNA’sı bakteri sitoplazmasına enjekte edilir. Protein kılıf dışarıda kalır.
 • Virüs DNA’sı bakteri sitoplazmasında kendini eşleyerek sayısının artırır.
 • Transkripsiyon ve translasyondan oluşan proteinler kılıflar oluşarak yeni virüsler meydana gelir.
 • Bakteri hücresi parçalanır virüsler etrafa yayılarak yeni hücreleri enfekte ederler.


Izahat:Virüsten bakteri sitoplazmasına giren yalnız DNA’dır. Bakteri sitoplazmasında Virüs DNA’sı hem kendini eşler hem de virüse özgü olan protein kılıfların oluşumunu sağlar.
Netice: a) DNA uygun koşullarda kendine benzer yeni DNA’ların oluşumunu sağlar.
b) DNA emsalsiz karakterlerin oluşumunu elde eden proteinlerin sentezlenmesini sağlar
DNA’nın Moleküler yapısı

1-Fizyolojik yapı: Wilkins; X-ışınım kırınım deseninden DNA molekülünün çift zincirli ve sarmal yapıda bulunduğunu belirtmiştir.
2-Kimyasal özellikleri: Chargaf DNA’nın hidrolizi sonunda molekülün ;Adenin,Timin,Guanin , Sitozin nucleotidlerden oluştuğu ve bunlar içinde değişmez oranların bulunduğunu belirtmiştir.
Buna nazaran: a) A=T b)G=C c)A+G=T+C
3-Molekül modeli: Watson ve Crick DNA molekülümün fizyolojik ve kimyasal özelliklerinden faydalanarak molekül modeli öne sürmüşlerdir.
Modele nazaran:

 • DNA molekülü çift zincirden oluşmuştur.
 • İki zincir zayıf hidrojen bağları ile bir arada tutulurlar.
 • İki zincirde karşılıklı olarak A-T ve G-C bulunur.
 • Adenin ile Timin içinde ikili Guanın ile Sitozinin içinde ise üçlü zayıf hidrojen bağları bulunur.
 • Molekül ip merdivene benzer. Basamakları organik bazlardan bağlantıları ise deoksiriboz ve fosforik asitlerden meydana gelir.
 • İki zincir birbirine ters olarak bulunur.
 • Molekül sarmal yapıdadır.

DNA’nın kendini eşlemesi

Meselson ve sthal bakterilerde yapmış olduğu çalışmalarda DNA molekülünün kendini yarı korunumlu olarak eşlediğini belirtmişler ve Watson-Crick molekül modeli geniş geçerlilik kazanmıştır.
Emek harcamalar:
1-Bakteriler N15 içeren ortamda ard arda üretilerek DNA’larının N15 içermesi sağlanmış. Ağır azot (N15) içeren bakterilerin DNA’sı düzgüsel azot (N14) içeren DNA’lara nazaran %1 oranında artmıştır.
Düzgüsel azotlarla ağır azotlar ultrasantrufüje doğal tutulurlarsa ağır azot içeren DNA’lar gözlem tüpünde daha altlarda bantlaşma meydana getirirler.
2-Ağır azotlu DNA’lara haiz bakteriler düzgüsel azotlu ortamda bir kez mitozla çoğaldıktan sonrasında oluşan yeni bakterilerin DNA’ları çözümleme edildiğinde bantlaşmanın düzgüsel DNA ile ağır DNA moleküllerinin içinde görülür. Bu DNA’ların melezdir. Zincirlerinden biri ağır azot içerirken ötekinin düzgüsel azot ihtiva ettiği görülür.
3-Melez DNA içeren bakteriler düzgüsel azot içeren ortamda bir kez daha mitozla üretilip DNA’ları incelendiğinde bakterilerden %50 sinin melez DNA, %50 sinin ise düzgüsel azot içeren DNA taşımış olduğu görülür.

Düzgüsel azotlu ortamda ağır azot içeren DNA’ların kendini yarı korunumlu eşlemesi.

1.mitoz bölünme ile %100 melez DNA’lar oluşur
2.mitozda %50 melez %50 düzgüsel DNA’lar meydana gelir
3.Mitozda %75 düzgüsel % 25 melez DNA lar meydana gelir.

DNA molekülünün kendini eşlemesi ile ilgili bağıntılar 

a)Her mitoz bölünmede DNA miktarı 2n kadar artar. (n=Bölünme sayısı)
Örnek: 3 bölünme sonucu 23 = 8 DNA molekülü meydana gelir.( Bir DNA molekülünde iki DNA zinciri vardır. 3 bölünme sonunda toplam 16 DNA zinciri oluşur.). 2n . 2 = Bölünmeler sonunda oluşan DNA zincir sayısıdır.3 bölünme sonunda oluşan toplam DNA zinciri = 2 3 . 2 =16 bulunur.
b)Değişik Besi ortam ortamlarında mitoz geçiren hücreden oluşacak yeni hücrelerdeki hibrid DNA molekülü sayısı bölünme sayısı ne olursa olsun daima 2 dir.
(Hibrid=)Melez DNA sayısı = Değişik besi ortamında bölünmeye süregelen hücre sayısı . 2 bağıntısı ile bulunur.
Örnek1: Bir hücreden 3 bölünme sonunda oluşacak melez DNA sayısı nedir:
Cevap 2 dir
Örnek1: Bir hücreden 5 bölünme sonunda oluşacak melez DNA sayısı
nedir: Cevap 2 dir
Örnek1: 5 hücreden 3 bölünme sonunda oluşacak melez DNA sayısı nedir:
Cevap 2.5=10 bulunur
Sual: Ağır azot içeren 2 bakterinin düzgüsel azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa .
1-Oluşan DNA moleküllerinde melez sayısı nedir?
2-Oluşan DNA moleküllerinde Melez/Düzgüsel= ve Düzgüsel/Toplam DNA = oranları nedir.
Cevap: 1-Melez DNA sayısı bir hücre için 2 iki hücre için 2.2= 4 bulunur.
2-Bir hücre için toplam DNA 23 = 8 bulunur.İki hücre için toplam DNA=
2.8=16 bulunur. 16 DNA nın 4
Tanesi melez olduğuna nazaran. 16-4=12 düzgüsel azotlu DNA vardır.
Melez/Düzgüsel=4/12=1/3 bulunur.
Düzgüsel/Toplam DNA=12/16=3/4 bulunur
DNA molekülü ile ilgili bazı mühim genellemeler

 • Bir türün hücrelerindeki DNA miktarı aynıdır.
 • DNA miktarı türlerde farklılık gösterir.
 • Eşeyli üreyen canlılarda mayozla oluşan gametler türe özgü DNA nın ½ sini taşır.
 • -Hayvanlarda somatik hücreler 2n, üreme hücreleri n kromozom taşırlar.
 • -Bitkilerde somatik hücreler 2n, endosperm 3n, üreme hücreleri n kromozom taşırlar
 • Eşeyli üreyen canlılarda tür DNA’sının durağan(durgun) kalması Mayoz ve Döllenme ile gerçekleşir.
 • Bölünen hücrelerin değişik evrelerinde DNA miktarı değişmiş olur.
 • Her türün DNA niteliği ve niceliği özgündür.
 • DNA molekülünün farklılığı
 • Nucleotid sayısı
 • Çeşit oranı
 • Nucleotid dizilişi
 • Tekrarlanma şekli
 • Kendini eşler ve RNA sentezlenmesine kalıplık eder.
 • DNA’ daki protein sentezinde rol oynayan anlamlı bölgelere gen denir
 • Suda çözünmez.
 • Tek çeşittir.( Yapı ve vazife olarak )
 • Genetik data nucleus DNA’ sı ile göç eder.
 • Eukaryot hücrelerde kalıtsal DNA histamin ve protamin molekülleriyle çevrilidir.
 • Prokaryotik hücrelerin DNA’sı ve eukaryot hücrelerde Mitokondri ve kloroplast DNA’ ları çıplaktır.
 • Yapısında C , H , O , N , P bulunur.
 • DNA’ nın en ufak işlev birimine kod (Triple) denir.

Kromozom DNA molekülü DNA zinciri Gen Kod

 • DNA’ nın eşlenmesini r3 / r2 hacim / yüzey ) oranının büyümesi uyarır.


DNA ‘ nın Görevleri

 • Hücrede hayatsal vakaları denetim eder.
 • Kalıtsal bilgiyi yeni nesillere aktarır.
 • Genlerin yapısını oluşturur.
 • Yaşamın ( Enzim , Protein bireşim bilgisi ) sırrını taşır.


DNA İle İlgili Bağlantılar

 • A = T ve G= C
 • Purin = Primidin
 • Toplam nucleotid = A+T+G+C
 • 2’li hidrojen bağları = A=T
 • 3’lü hidrojen bağları = G=C
 • Toplam nucleotid . ½ = Purin yada primidin
 • Nucleotid sayısı = Pentoz (deoksiriboz) = (Fosforik asit) n+4
 • Toplam H bağları sayısı = 2’li H bağları x 2 + 3’lü hidrojen bağları x 3
 • Toplam H bağları sayısı = Toplam nucleotid + Guanin

admin

admin

Talebemektebi bir sevdanın hikayesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »