Mayıs 27, 2022
Eğitim

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim ve teknoloji bir arada düşünüldüğünde ikisi de insan yaşamında oldukça öneme sahip olan temel öğelerdir. Eğitim; yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmektir. Teknoloji ise; eğitim yoluyla elde edilen bilgi ve becerileri daha verimli ve daha bilinçli kullanılmasını sağlamaya yardımcı olan araçlardır. Teknoloji, çeşitli öğelerin belli bir düzende birleşmesiyle meydana gelen ve bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören bir disiplindir. Teknoloji, sorunlara çözüm arayan, bilimin ürettiği bilgileri insanlar için kullanılabilir hale getiren bir anahtardır.

21.yüzyıl bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılmakta ve içinde bulunduğumuz bu çağda yaşanan yeni teknolojik gelişmelere her geçen gün bizler de şahit olmaktayız. Günlük hayatımızda, iş hayatımızda hatta eğitim hayatımızda teknolojik ürünleri etkili bir biçimde kullanır olduk. Bu hususta Dünyada ve Türkiye’de teknolojideki hızlı gelişmeler, özellikle eğitim sistemine de yansımakta ve öğrenme öğretme faaliyetlerini de etkilemektedir.

Bilgisayarlar, cep telefonları, bunlara bağlı gelişen mobil uygulamalar, iletişimdeki yeni ilerleme ve gelişmeler öğretim anlayışında da değişimlere neden olmaktadır. Bu bağlamda öğretim teknik ve yöntemlerinde, sınıf yönetiminde yeni ilke ve yöntemlerin kullanımını da beraberinde getirmektedir “Bilgi Çağı”nda bilgisayarlar, çoklu ortam, ses, görüntü, animasyon, 3D ve sanal gerçeklik teknolojileri gibi yeni kavram ve terimler eğitim ve öğretimde yerini almıştır.

Eğitimdeki Güncel Meseleler

Tüm bu gelişmelerin karşısında eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bazı eksikliklerin giderilebilmesi için geleneksel metotlar ve çözüm yetersiz kalmaktadır. Bu durumda da yeni eğitim modelleri ortaya çıkmakta ve uygulamaya konmaktadır. Genel olarak eğitimcileri ve yöneticileri bu tarz yeni eğitim modellerine yönelten eğitim sorunlarını şöyle ifade edebiliriz.

▪Geleneksel eğitim modellerinin geniş kitlerin eğitiminde yetersiz kalması.

▪Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerinin ön plana çıkarılamaması.

▪Gelişmekte olan çağa entegre yöntem ve tekniklerin sunulamaması.

▪Gerekli bilginin etkili ve kısa sürede verilememesi.

Eğitim Teknolojilerinin Önemi

Bahsedilen mevcut sorunların çözümünde ve eğitimin kalitesinin artırılmasında eğitim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin rolü yadsınamaz. Bu bağlamda eğitimde teknolojinin imkânlarından fazlasıyla yararlanılması gerekmektedir. Teknolojik gelişmeler ve değişmeler, eğitimin işlevlerini de fazlasıyla etkilemektedir. Eğitim anlayışına farklı bir bakış açısı getirmektedir. Bu sebeple teknolojinin eğitim öğretim uygulamalarındaki yeri gittikçe artmakta ve her eğitim kademesinde kesinlik kazanmaktadır.

Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ), internet destekli öğretim (İDÖ), bilgisayar temelli öğretim (BTÖ), internet temelli öğretim (İTÖ), özel paket programlar, sanal gerçeklik uygulamaları v.b… Özellikle pandemi döneminde öne çıkan uzaktan eğitim uygulamaları ve diğer eğitim teknolojileri öğrenme öğretme ortamlarını zenginleştirmektedir. Önceleri sınıflarda var olan yazı tahtası, tepegöz ve film şeritleri gibi eğitim araçları, yerini modern teknoloji ürünü olan bilgisayara, akıllı tahtalara, zeki öğretim sistemlerine, mobil uygulamalara, web 3.0 araçlarına bırakmaktadır. Bu gelişim, zamanla yapay zekayla öğrenmeyi sağlayan akıllı sınıflara doğru ilerleyecektir.

Eğitim Teknolojilerindeki Amaç Nedir?

Kalıcı ve etkin öğrenme süreçlerinin sağlanabilmesi için öğrenme-öğretme ortamlarında teknolojinin kullanılması gerektiği konusunda tüm eğitimciler, yöneticiler, uzmanlar, veliler, öğrenciler ve bilim adamları hemfikirlerdir. Eğitim teknolojilerinin temel amacı, öğrenmeyi etkili ve kalıcı bir biçimde sağlamaktır.

Günümüzde çağdaş eğitim sistemlerini biçimlendiren sosyal, ekonomik, teknolojik ve eğitsel şartlar değişmektedir. Bu durumda her bireye daha kaliteli eğitim hizmetleri sunma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler bilgi toplumu oluşturma sürecinde önemli işlevleri gerçekleştirmektedir. Bu yolla bilgiye ulaşmak ve bilgi aktarımı çok hızlı ve kolay olmaktadır.
Eğitim teknolojisi, öğrenme-öğretme ortamlarını etkili bir şekilde tasarımlayan, öğrenme ve öğretme de meydana gelen sorunları çözen, öğrenme ürünün kalitesini ve kalıcılığını arttıran bir akademik sistemler bütünüdür. Eğitim teknolojisinin temel amacı, öğrenmeyi etkili ve kalıcı bir biçimde sağlamaktır.

Bu bağlamda düşünüldüğünde eğitim teknolojileri, farklı bilimlerin verilerini, özel hedef, yöntem, araç ve gereç, ölçme ve değerlendirme gibi eğitimin geniş alanlarında uygulamaya koyan, uygun durumlarda insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eğitimde ortaya çıkan sorunların çözülmesini, kalitenin yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını sağlayan önemli bir görev üstlenmektedir.

Ayrıca öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi de eğitim teknolojisinin önemli işlevleri arasındadır.

Eğitim teknolojileri ile ilgili bilgi almak için Geleceğin Eğitim Teknolojileri adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İlgili Yazılar

10 ebeveynden sadece 3’ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında!

admin

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN MEB’E 11 BİNİN ÜZERİNDE GÖRÜŞ İLETİLDİ – EĞİTİM-ÖĞRETİM

admin

Danışman Bilgi Sistemi Dabis giriş

admin

Yorum Ekle